De biografie is nu ook in boekvorm verkrijgbaar: zowel de facsimile uit 1910 als de bewerkte versie op www.lulu.com.

Voorwoord
        Wie het heden wil begrijpen, moet eerst het verleden leren kennen. Slechts uit wat vroeger was, laat zich verklaren, wat thans is, en aan geen sterveling wordt het gegund een klare blik op de toekomst te slaan, die zijn oog niet gevormd en gescherpt heeft door ernstig en aanhoudend onderzoek naar de weg die achter ons ligt.
        Ieder mens, ieder volk - de hele mensheid is wording - en ik geloof niet, dat er een ander middel is om recht te verstaan wat geworden is, dan alleen door na te sporen hoe het geworden is.
        Het is deze overtuiging die mij noopt uw aandacht te vestigen op een klein kind en zijn eerste voor de wereld onbeduidende lotgevallen, terwijl de titel van dit boek u het leven en streven van een man belooft.
        In de kiem rust de toekomst - in het zaad sluimert de vrucht - in het kind woont de man - in de volheid en de kern van        zijn individualiteit, met al de voorraad van zijn gaven en krachten voor tijd en eeuwigheid; nochtans zal die inwendige, die sluimerende wereld bepaald en gewijzigd worden door de wereld, die buiten hem woelt en streeft, en die even belemmerend als begunstigend, even verminkend als veredelend op hem inwerken kan.
        Want dit is de grootheid en de kleinheid van de mens - dit zijn heerlijkheid en zijn ellende, dat terwijl de omstandigheden hem binden en doordringen en stempelen met duizend invloeden, die hij niet bij machte is te weerstaan of weg te nemen - tegelijkertijd een hogere kiem, zijn eigenlijke ik, zich in hem ontvouwt en zich versterkt en vormt, ondanks en vaak door middel van die banden zelf, om hem eindelijk als overwinnaar de boeien los te doen rukken, de uiterlijke omstandigheden te onderwerpen en de zedelijke vrijheid van de geest te veroveren op al de machten, die hem tegen stonden.
        Deze innerlijke bevrijdingsstrijd wens ik u te schetsen in de worstelingen van een man, die door God opgedragen was om door zijn overwinning velen te bevrijden, en lang nog voort te werken nadat hij is gestorven.
                                        Elise van Calcar

Stukje uit het oorspronkelijke boek uitgave 1910
Hier links ziet u de oorspronkelijke scan van het boek van Elise van Calcar. Waarom al deze gegevens? Nu boeken 'eenvoudig' gedigitaliseerd kunnen worden neemt de kans op bedrog enorm toe. De digitale versie van een tekst is eenvoudig te veranderen. Vandaar dat het belangrijk is dat de oorspronkelijke werken beschikbaar blijven ter controle. Zelfs een foto van het oorspronkelijke werk is nog geen garantie omdat die ook bewerkt kan worden.

In de nieuwe bewerkte uitgave van de biografie van Frederik Fröbel door Elise van Calcar is de tekst uit 1910 bewerkt in die zin dat de woorden zoveel mogelijk in het hedendaags nederlands zijn omgezet zonder de invoelende stijl van Elise van Calcar aan te tasten.

Mensch wordt mens
zooveel wordt zoveel
etc.


Biografie van Frederik Fröbel door Elise van Calcar

Elise van Calcar
Frederik Fröbel