Trots op Nederland?

De partij of beweging van Rita Verdonk heet trots op Nederland. Nu lees ik toevallig in Wikipedia een stukje over de NSB:

Formeel geredeneerd was de NSB geen politieke partij, maar een stichting. Op 14 december 1931 was de NSB weliswaar voor de eerste keer naar buiten getreden met een zogeheten oprichtingsvergadering in Utrecht, maar daaraan lag geen officiële handeling ten grondslag. Deze oprichtingsvergadering in 1931 was georganiseerd door de toekomstige leider Anton Mussert en Cees van Geelkerken. De NSB werd pas officieel in het leven geroepen op 4 november 1932, toen Mussert bij notariële akte de stichting 'Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland' in het leven riep. De statuten van de stichting bepaalden dat het bestuur ervan werd gevormd door één persoon: Mussert zelf, onder de titel 'Algemeen Leider'. Deze bestuurder was weliswaar statutair verplicht een 'Algemene Raad' van minstens vijf personen te benoemen, maar deze raad had geen bevoegdheid. Diezelfde statuten bepaalden namelijk: alle besluiten neemt de Algemeen Leider, al of niet de Raad gehoord hebbende. Ook kon de Algemeen Leider de leden van de Raad naar believen ontslaan en benoemen.


Om zich te onderscheiden van een 'klassieke' politieke partij in de Nederlandse parlementaire constitutionele monarchie, noemde zij zich consequent een beweging in plaats van een partij.

Van meet af aan hanteerde de NSB het 'leidend beginsel', dat in vrijwel alle belangrijke publicaties werd afgedrukt:

Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is nodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsgroepen en het voorgaan van het algemeen (nationaal belang) boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang.

Het Program bevatte hoofdzakelijk de in die tijd gangbare fascistische eisen:
1.        sterke regering;
2.        afschaffing van het individualistische kiesrecht;
3.        corporatieve ordening;
4.        economie in dienst van de volksgemeenschap;
5.        arbeidsplicht;
6.        beperking van de vrijheid van drukpers.


Home
Mussert en de Beweging
Commentaar

Niet dat Rita Verdonk nu een Mussert zou zijn maar  we zien eenzelfde truc als in de tijd van Mussert nl Rita verschuilt zich achter het woord beweging en dat is natuurlijk gevaarlijk. Waarom gevaarlijk? Het gevaar zit hem in het niet dragen van verantwoordelijkheid je verwijst naar iets buiten jezelf. Niet ik wil dit of dat nee de beweging zegt dat..... en vandaaruit zou een dergelijke benadering en zeker in de politiek wettelijk verboden moeten worden. Als je je politiek engageert en dat doet Rita dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen. Je mag niet de macht willen en de verantwoordelijkheid niet. Macht dient gedeeld te worden en dat komt ook tot uitdrukking in de opzet van een partij. Ware dit niet zo dan staan de alleenheersers en dictatortjes weer in rijen klaar om ons te vertellen wat goed voor ons is.
Dit delen van de macht is a meer dan 2000 jaar in onze cultuur door het breken van het brood tijdens het laatste avondmaal. Het breken van het brood verwijst naar gedeelde verantwoordelijkheid en dus ook gedeelde macht. Dit delen van het brood heeft niets zoals velen denken te maken met een materiele deling van goederen of bezit dat is een misvatting. Goederen en bezit dienen te stromen naar het diepste punt maw daar waar het nodig is. Het symbool voor deze stroming is het bloed en in de kerkdiensten wordt er wijn gebruikt een materieel iets met smaak en dit in tegenstelling tot het brood dat als symbool verwijst naar de verantwoordelijkheid en iets geestelijks en dus geen smaak heeft.
Het brood en de wijn zijn de twee instrumenten voor mens en mensheid om het leven en de maatschappij en het land en de wereld in te richten van onderaf en niet zoals in de fascistische pogingen van nu en vroeger en zoals er altijd deze pogingen zullen blijven van bovenaf opgelegd. De bevolking knechtend en onderwerpend. Alles wat opgebouwd wordt wil het een menselijk gezicht hebben zal in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid gedaan moeten worden.